Privacy beleid

Privacy- en cookie policy van Textielborduren Nederland.

Dit is de privacyverklaring van Textielborduren Nederland, ingeschreven in het handelsregister Rotterdam onder nummer 24181065. Je kunt contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen Textielborduren Nederland persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, ingedeeld naar de verschillende verwerkingsactiviteiten.
 
Wij hechten grote waarde aan de privacy van een ieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacyregelgeving.
Uiteraard hanteren wij passende beveiligingsmaatregelen, zowel organisatorisch en technisch, om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
 
1. Wie zijn wij?
Wij zijn Textielborduren Nederland, ingeschreven in het handelsregister Rotterdam onder nummer 24181065
 
2. Websitebezoek
Bij het bezoek aan onze website en webshop wordt gebruik gemaakt van een aantal cookies. Het doel is om de websites goed te laten functioneren en inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites. De wettelijke grondslag voor ons gebruik van al onze cookies is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang het gebruik van de website te onderzoeken en te verbeteren.
 
Wij verstrekken in beginsel géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het voldoen aan een ambtelijk bevel of wettelijke plicht, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar strafbare feiten.
 
2.1 Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig voor de werking van textielborduren.nl.
 
2.2 Tracking cookies
Google Analytics
Hotjar
 
3. Nieuwsbrief
Wanneer je een nieuwsbrief van ons ontvangt, dan verwerken wij daarvoor enkel uw naam en e-mailadres. Het doel is om u te informeren over onze diensten. Met onze nieuwbriefprovider is een passende verwerkersovereenkomst voor hun diensten. De wettelijke grondslag voor ons gebruik van de nieuwsbrief is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang om ontvangers op de hoogte te brengen van nieuws in het kader van (de verkoop van) onze dienstverlening en rondom het recht.
 
Het is altijd mogelijk voor ontvangers om zich gemakkelijk uit te schrijven van de nieuwsbrief. Je persoonsgegevens zullen net zo lang verwerkt worden als u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Schrijft je jezelf uit, dan zullen wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om ervoor te zorgen dat u niet opnieuw een nieuwsbrief van ons ontvangt.
 
4. Gebruik van onze diensten
Van onze klanten verwerken wij de NAW-gegevens, overige contactgegevens, betaalgegevens, identificatiegegevens en overige persoonsgegevens die door hun aan ons worden toevertrouwd voor het goed kunnen uitvoeren van de opdract(en) en/of bestelling(en). Het doel van deze verwerkingen is om onze diensten goed te kunnen verlenen. De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is gebaseerd op een noodzakelijkheid ter uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang.
 
Gegevens van gebruikers zullen, waar nodig, ook worden doorgegeven aan aangesloten dienstverleners, zoals leveranciers van producten die via onze webshops worden besteld. Dat is noodzakelijk om de transacties voor de gebruikers uit te voeren.
 
Met onze sub-verwerkers, zoals leveranciers van ICT, telefonie, klantsystemen, boekhoudpakketten en facturatiesystemen, hebben wij waar nodig passende verwerkingsovereenkomsten gesloten. De persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening worden standaard 5 jaar bewaard na het beëindigen van de dienstverlening en waar belastingwetten het voorschrijven 7 jaar.
 
5. Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben het recht, wanneer wij verantwoordelijk zijn voor de betreffende verwerking, om ons te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking daarvan. Ook hebben betrokkenen het recht om tegen verwerkingen bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. Deze rechten zijn overigens niet zonder meer altijd inwilligbaar, omdat de privacyregels daar ook grenzen aan stellen.
 
6. Nadere informatie
Voor nadere vragen over ons privacybeleid kan je contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website. De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde toezichthouder op en waar eventuele klachten gedaan kunnen worden over deverwerkingen van persoonsgegevens.
 

Send us a message

Bewijs dat u geen robot bent