Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Gegevens, kleuren en modellen mbt produkten welke ons door fabrikanten cq leveranciers zijn verstrekt worden in goed vertrouwen door gegeven, maar hieraan kunnen geen rechten of plichten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Bij het aanleveren van goederen ter veredeling geldt hetvolgende:

Aangeleverde ontwerpen zijn voor de verantwoording van de klant (hierna aanleverende partij). De aanleverende partij gaan bij bestelling accoord de eventuele (eigendoms)rechten van alle aangeleverde ontwerpen te kennen en toestemming te bezitten voor veredeling hiervan, en vrijwaren ons van enige aanspraklelijkheid door derden hiervoor. Ons bekende ontwerpen waarvan we de eigendomsrechten betwijfelen, alsmede aanstootgevende of discriminerende uitingen worden door ons niet in behandeling genomen.

Bij het veredelen van aangeleverde kleding, geschiedt dit geheel op risico van de klant (hierna aanleverende partij). In geval van schade aan goederen als gevolg van het veredelen, of verschil van mening over het resultaat van de veredeling, worden geen goederen of kosten vergoed en blijft de aanleverende partij ten aller tijde verplicht de vooraf overeengekomen prijs te voldoen. Klanten gaan met het aanleveren van hun goederen hiermee automatisch akkoord.

Zie ook onze beleid voor ethisch en verantwoord zakendoen.

Send us a message