• textielborduren en textielbedrukken 14
 • textielborduren en textielbedrukken 7
 • textielborduren en textielbedrukken 10
 • textielborduren en textielbedrukken 1
 • textielborduren en textielbedrukken 4

   

   

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Gegevens, kleuren en modellen mbt produkten welke ons door fabrikanten cq leveranciers zijn verstrekt worden in goed vertrouwen door gegeven, maar hieraan kunnen geen rechten of plichten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Bij het aanleveren van goederen ter veredeling geldt hetvolgende:

Aangeleverde ontwerpen zijn voor de verantwoording van de klant (hierna aanleverende partij). De aanleverende partij gaan bij bestelling accoord de eventuele (eigendoms)rechten van alle aangeleverde ontwerpen te kennen en toestemming te bezitten voor veredeling hiervan, en vrijwaren ons van enige aanspraklelijkheid door derden hiervoor. Ons bekende ontwerpen waarvan we de eigendomsrechten betwijfelen, alsmede aanstootgevende of discriminerende uitingen worden door ons niet in behandeling genomen.

Bij het veredelen van aangeleverde kleding, geschiedt dit geheel op risico van de klant (hierna aanleverende partij). In geval van schade aan goederen als gevolg van het veredelen, of verschil van mening over het resultaat van de veredeling, worden geen goederen of kosten vergoed en blijft de aanleverende partij ten aller tijde verplicht de vooraf overeengekomen prijs te voldoen. Klanten gaan met het aanleveren van hun goederen hiermee automatisch akkoord.

Zie ook onze beleid voor ethisch en verantwoord zakendoen.

Despite the constant care and attention we devote to the composition of this website, it is possible that the information published here is incomplete or incorrect. The information on this website is updated daily and any changes can be made at any time with immediate effect and without any notification. We can not guarantee that the information on this website is suitable for the purpose for which the information is consulted by you. All information, products and services are offered in a state in which they actually are and without any (implicit) guarantee or guarantee with regard to their soundness and suitability for a specific purpose or otherwise. Data, colors and models regarding products which have been provided to us by manufacturers or suppliers are passed on in good faith, but no rights or obligations can be derived from them. We exclude all liability for any direct or indirect damage, of whatever nature, which results from or is in any way related to the use of this website, or with the temporary inability to consult the site. We are also not liable for direct or indirect damage resulting from the use of information obtained through this site.

The following applies to the processing of products delivered by you:

When processing own delivered products, this is entirely at the customer's risk (here after called providing party). In the event of damage to these goods as a result of teh processing, or a difference of opinion about the result of the embroidery, no goods or costs are compensated and the supplier remains at all times obliged to pay the price agreed in advance. The providing party automatically agree with the delivery of their goods.

See also our policy for ethical and responsible business.

snapback caps

 • Classic Snapback Cap

  Classic Snapback Cap

  richtprijs € 10,12
  Beschikbare kleuren:
  Classic Snapback Cap

  Classic Snapback Cap

  richtprijs € 10,12
 • sweaters

 • Men's classic sweatshirt

  Men's classic sweatshirt

  Richtprijs € 20,03
  Beschikbare kleuren:
  Men's classic sweatshirt

  Men's classic sweatshirt

  richtprijs € 20,03
 • reistassen

 • Heritage Waxed Canvas Holdall

  Heritage Waxed Canvas Holdall - QD650

  Richtprijs € 43,68
  Beschikbare kleuren:
  Heritage Waxed Canvas Holdall

  Heritage Waxed Canvas Holdall - QD650

  richtprijs € 43,68
 • schorten en sloven

 • Kokssloof XL

  Kokssloof XL - KS70120

  Richtprijs € 23,44
  Beschikbare kleuren:
  Kokssloof XL

  Kokssloof XL - KS70120

  richtprijs € 23,44